Kiedy potrzebny jest kosztorys zmienny?

Przygotowanie kosztorysu budowy pozwala oszacować inwestorowi przyszłe wydatki. Kosztorys opracowany przez niezależnego profesjonalistę pozwala mu też zapoznać się ze średnimi cenami materiałów i usług budowlanych – dzięki temu nie da on się naciągnąć nieuczciwym ekipom. Wystarczy, że porówna on kosztorys ofertowy, otrzymany od wybranej ekipy do tego, wykonanego przez niezależną firmę. W ten sposób szybko może zorientować się, czy zaproponowana wycena jest korzystna, czy też ceny są mocno zawyżone.

 

Kosztorys ofertowy

Jak już było wspomniane, kosztorys ofertowy przygotowuje dana ekipa budowlana na zlecenie inwestora. W kosztorysie ofertowym powinny znaleźć się wszystkie usługi, którymi zajmie się dany wykonawca. Oznacza to, że ekipa powinna wycenić nie tylko same roboty budowlane, ale też przedmiary robót, koszty wypożyczenia maszyn, czy dowozu pracowników. Często jednak zdarza się, że w trakcie realizacji inwestycji pojawiają się nowe pomysły i zmiany w projekcie, lub też nieprzewidziane okoliczności (np. wysoko położone wody gruntowe w miejscu inwestycji). Wtedy konieczne jest przygotowanie kosztorysu zamiennego.

Kosztorys zamienny

Kosztorys zamienny jest wyceną robót, które z jakiegoś powodu muszą być przeprowadzone w inny sposób (lub w innej technologii). Podstawą do jego stworzenia jest zawsze kosztorys ofertowy. Kosztorys zamienny nie może pomagać wycenić robót, których wcześniej nie uwzględniono w kosztorysie ofertowym. Nanosi się w nim tylko zmiany w przewidzianych wielkościach. Zamienne kosztorysy budowlane ekipy przygotowują po wykonaniu robót, lub przed nimi – jako propozycję zmian. Zazwyczaj koszty wprowadzonych zmian ponosi inwestor, jednak są sytuacje, gdy są one wynikiem błędów popełnionych przez ekipę. Wtedy to właśnie ona powinna finansowo za nie odpowiadać. Warto, by ta kwestia została uregulowana w umowie.

Czy warto przygotować kosztorys zamienny?

Zdarzają się sytuacje, gdy przygotowanie kosztorysu zamiennego jest konieczne – bez wprowadzenia zmian w pracy ekipy inwestycja będzie niemożliwa do zrealizowania. Czasami jednak inwestor wpada na nowy pomysł, który chce wprowadzić w życie. Wtedy przygotowanie kosztorysu zamiennego wyraźnie wykaże, czy wprowadzenie zmian nie obciąży zbytnio budżetu przeznaczone na budowę, lub też nie okaże się bardziej ekonomiczną alternatywą.